Arbetsmiljöplan

Målsättning

Realta Bygg AB skall verka för en säkrare arbetsmiljö för den egna personalen samt för berörda utomstående sidentreprenörer och allmänhet.

Företagets verksamhetsområde är byggnadsarbeten i allmänhet. Härvid arbetar vi ur arbetsmiljösynpunkt vanligtvis ej med miljöfarliga produkter.

Höjdarbeten

Vid arbete från ställning skall ställningen kontrolleras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om ställningar AFS 2004:4 § 15.

Arbete skall utföras på ett betryggande sätt.
Erforderlig avspärrning ordnas.
AFS 2004:4, §15 beaktas.

Tillgång till montageanvisning för aktuell ställning.
Öppningar, hål, brunnar och schakt eller ej bärigt underlag spärras av och märks ut.

Buller

Vid arbete med betongborrningsmaskiner eller vinkelkapar skall hörselskydd bäras.

Heta Arbeten

Där ”Heta Arbeten” utförs har personal gällande utbildning och intyg.

Brand

Samtliga halogenlampor är utbytta mot lågenergilampor. När arbetsplatsen är obemannad lämnas inga batteriladdare igång. Brandsläckare skall finnas på arbetsplatserna. Vid håltagning eller sågning där det föreligger risk för gnistbildning eller hög värmeutveckling skall alltid pumpspruta med vatten finnas till hands samt brandsläckare.

Förbandsmaterial

Förbandsmaterial finns på byggarbetsplatsen. Olycksfall och skador alarmeras via 112.

Tillfällig elbelysning

Belysning planeras, ordnas och underhålls för att förebygga ohälsa och olyckor. Kablar och andra ledningar skall vara upphängda eller lagda så att de skyddas mot åverkan. Byggcentraler skall vara utrustade med jordfelsbrytare.

Tunga lyft

Tunga lyft skall undvikas. Inga tunga lyft genomförs av ensam montör. Då så krävs skall montör begära handräcknings-/lyft hjälp för undvikande av lyftskador.

Lyft av material

Lyftredskap får ej vara skadade. Erforderliga avspärrningar skall utföras före lyft. Kontroll att last ej överskrider max last för lyftredskap.

Entreprenadmaskiner

Förbjudet att gå under hängande last och inom maskinernas arbetsområde under pågående arbete.

Sprängning

Vid sprängningsarbeten skall sprängplan och sprängjournal vara upprättad och grannar meddelas. Anmälan skall ske till lokal polismyndighet före sprängning.

Arbetsskydd

Skyddsanordningar skall vara applicerade på alla skärande handverktyg. Då hörselskydd skall bäras skall dessa som sämst vara av typen hörselproppar. Vid arbeten som dammar då det ej är möjligt att stoppa dammet vid källan, skall inandningsskydd bäras.

Samordningsansvarig på arbetsplatsen

Kontaktman för den som har samordningsansvar namnges vid kontraktsskrivande. Samordningsansvarig informerar varje entreprenör om vad som gäller på arbetsplatsen innan arbetet påbörjas. Samordningsansvarig samordnar skyddsronder. Respektive entreprenör ansvarar för egen personals säkerhet.

Arbetsplatsordning

På arbetsplatsen arbetar vi med krav på rätt kvalitet och god arbetsmiljö. Den uppnås med riktig materialstyrning och rena arbetsplatser med god ordning. Vi förutsätter att var och en håller rent på eget arbetsställe dagligen efter avslutat moment. Om Samordningsansvarig anser att renhållningen är bristande och utgör en säkerhetsrisk kommer entreprenören debiteras kostnaden för extra genomförd städning. Med renhållning avses att spill, emballage och överblivet material tas bort från arbetsstället och placeras på anvisad plats. Sortering kommer att tillämpas.

Genom att hjälpas åt med detta får vi en bra trivsel, rätt kvalitet och god arbetsmiljö.

Särskilda bestämmelser

Skyddshjälm skall bäras där risk för huvudskador föreligger. Vid svetsning skall heta arbeten beaktas. Varje entreprenör ansvarar för ”ordning och reda” beträffande sin arbetsplats. Vid rivning av asbest skall gällande bestämmelser följas. Den som använder farliga ämnen skall anmäla detta till den samordningsansvarige.